Првата Детска амбасада во светот „Меѓаши“ денеска одбележува 28 години работа

Мисијата на Првата Детска амбасада во светот „Меѓаши“ е да ги застапува и заштитува правата на децата, да поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, да го зајакнува граѓанското движење за правата на децата, детското учество и да се залага за функционалност на институциите во најдобар интерес на детето. Меѓаши денес одбележува 28 години постоење.

Детската амбасада Меѓаши е формирана на 29 април 1992 година во Скопје како меѓународна граѓанска организација за заштита на правата на детето.